REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO – „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”

§ 1 – Organizator Programu

1. Program „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”, zwany dalej Programem organizowany jest przez Elab Education Laboratory spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010719386, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696577 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

3. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest: Elab Education Laboratory spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową, 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68.

§ 2 – Definicje

1. Pojęcia, wraz z gramatycznymi odmianami, użyte w umowie należy rozumieć i interpretować w sposób określony w treści niniejszego ustępu:

a. Regulamin – Regulamin Programu Lojalnościowego „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”, w którym są określone zasady Programu, a także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz jego Uczestników,

b. Program – Program lojalnościowy „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”, zgodnie z niniejszym Regulaminem, polegający na polecaniu Organizatorowi przez Uczestników Osób Polecanych poprzez przekazywanie Organizatorowi wyłącznie ich numerów telefonów (bez podania jakichkolwiek danych osobowych),

c. Strona www organizatora – Oficjalna strona internetowa organizatora programu https://elabedu.eu,

d. E-mail organizatora – Oficjalny adres email organizatora programu polecam@elab.edu.pl,

e. Bonus pieniężny – Bonus pieniężny przyznawany przez Organizatora Uczestnikom Programu pod warunkiem skorzystania przez Osobę Poleconą z usług Organizatora oraz spełnienia warunków określonych w § 6 Regulaminu,

f. Uczestnik – osoba, dokładniej określona w § 4, która bierze udział w Programie oraz przekazała przynajmniej jeden kontakt do osoby zainteresowanej usługami Organizatora,

g. Osoba Polecana – osoba, której Uczestnik programu polecił usługi Organizatora, h. Jednostka Oświatowa – Szkoła ponadpodstawowa lub Uczelnia Wyższa wyższe znajdująca się poza granicami RP, która współpracuje z Organizatorem.

§ 3 – Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. W sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku Z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie Swobodnego Przepływu takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We.

2. Dane osobowe Uczestników Programu: e-mail, imię, nazwisko, adres, identyfikator polecenia, PESEL będą przechowywane i przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszego Programu przez Organizatora.

3. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Programem.

§ 4 – Uczestnik Programu

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które są lub byli w przeszłości Klientami, Aplikantami lub Kursantami Organizatora. Elab Education Laboratory Sp. z o.o S.K., 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, KRS 0000696577, NIP 7010719386, Regon 368437418 1 z 4

2. Do udziału w Programie niezbędne jest łącznie: osiągnięcie min. 13 rok życia, posiadanie numer PESEL, polecenie przynajmniej jednej Osobie Polecanej, nowemu klientowi, usług Organizatora, poprzez podanie Organizatorowi wyłącznie jej numeru telefonu.

3. Bonus pieniężny będzie wypłacony tylko w sytuacji, jeżeli Osoba Polecana nie była już Klientem Organizatora oraz gdy Osoba Polecana skorzysta z usług Organizatora.

§ 5 – Czas trwania Programu

1. Program trwa od dnia 1 października 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jego trwania.

3. Czas trwania Programu może zostać przedłużony przez Organizatora.

§ 6 – Warunki uczestnictwa

1. W celu uczestnictwa w Programie, należy podczas jego trwania spełnić poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:

a. polecenie usług Organizatora Osobie Polecanej wraz z przesłaniem jej linka do formularzu https://elabedu.eu/pl/zadzwon-do-nas/,

b. wypełnienie przez Osobę Polecaną powyższego formularza wraz ze wszystkimi wymaganymi zgodami oraz przesłanie go do Organizatora,

c. umieszczenie przez Osobę Polecaną w polu “opcjonalne dodatkowe informacje o Tobie”, powyższego formularza, imienia i nazwiska Uczestnika polecającego.

2. Każdy Uczestnik Programu może brać udział w Programie wielokrotnie poprzez polecanie usług Organizatora kolejnym osobom.

3. Formularze zawierające nieprawidłowe dane lub brak zgód formalnych Osoby Polecanej, nie wezmą udziału w Programie.

4. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę przesłania wiadomości email z danymi Osoby Polecanej za pośrednictwem wypełnionego przez niego/nią formularza.

§ 7 – Zasady nagradzania Uczestników

1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki, określone w § 6 oraz na warunkach § 4 pkt 2 oraz § 4 pkt 3 otrzyma nagrodę pieniężną, zwaną dalej „Premią”, w wysokości 50 PLN za każdą jedną Osobę Poleconą o ile spełnione będą poniższe warunki:

a. Osoba Polecona przez Uczestnika skorzysta z usług Organizatora tj. zawrze z Organizatorem umowę ramową wraz z przynajmniej jednym zleceniem na świadczenie usług edukacyjnych,

albo

b. w wypadku darmowej pomocy udzielanej przez Organizatora, Osoba Polecana wyśle za pośrednictwem Organizatora aplikację w systemie UCAS, decydujący będzie status w systemie UCAS: “application sent”.

2. Dodatkowo w celu otrzymania powyższej Premii wymagane będzie by:

a. Osoba Polecona wyraziła zgodę na przekazanie jej danych osobowych Uczestnikowi poprzez wypełnienie “UPOWAŻNIENIA”, którego wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu,

oraz

b. Uczestnik wypełnił “POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY PIENIĘŻNEJ W PROGRAMIE „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”, którego wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik otrzyma informację mailową od Organizatora o przyznaniu mu Premii za Osobę Poleconą: a. w sytuacji określonej w § 7 pkt. 1 a – po upływie 21 dni od dnia zawarcia takiej umowy, wyłącznie przy braku odstąpienia od niej, b. w sytuacji określonej w § 7 pkt. 1 b – do dnia 31 stycznia 2020 r.

§ 8 – Wypłata Premii

1. Premie za wskazanie Osoby Polecanej na warunkach określonych w Regulaminie wypłacane będą Uczestnikom Programu po 20 dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik otrzymał informację o uzyskaniu premii i nie później, niż do końca tego miesiąca.

2. Łączna wartość Premii wypłaconej Uczestnikowi Programu w każdym miesiącu Programu nie może przekroczyć kwoty 760 złotych. Jeśli Uczestnik Programu skumuluje kwotę Premii przewyższającą 760 złotych, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 760 złotych, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty w kolejnym miesiącu.

3. Premia wypłacana jest na rachunek osobisty wskazany przez Uczestnika Programu. Premia nie będzie wypłacona na rachunki walutowe, rachunek lokaty oraz na rachunek firmowy.

4. Uzyskana Premia pieniężna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Powyższy punkt nie dotyczy pracowników i współpracowników Organizatora.

§ 9 – Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez Uczestnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Regulaminu powinno zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, podpis osoby składającej reklamację oraz datę złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres siedziby Organizatora, bądź na adres poczty elektronicznej Programu polecam@elab.edu.pl.

3. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Uczestnika będącego konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na właściwy adres Organizatora podany w Regulaminie.

4. Jeżeli Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się, że uznał reklamację.

5. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże Uczestnikowi w formie papierowej na jego adres kontaktowy wskazany w reklamacji.

6. Organizator wypełniając obowiązek informacyjny niniejszym informuje Osobę polecającą będącą konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Osoba polecająca uprawniony jest do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Osobą polecającą, a Organizator, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Osobę polecającą z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach w/w organów oraz organizacji.

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 10 – Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w biurach Organizatora i na stronie internetowej https://elabedu.eu.

2. Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować na adres email Organizatora programu polecam@elab.edu.pl .

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej działalności Programu adresów znajdujących się na domenie elab.edu.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) wraz z późniejszymi zmianami.

6. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przede wszystkim na drodze polubownej, w innym przypadku Organizator i Uczestnik poddają spór do rozstrzygnięcia sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.


Załącznik nr 1

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY PIENIĘŻNEJ W PROGRAMIE „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”

Ja, ……………………………………….., zamieszkały/a w ……………………………………., nr PESEL/seria i nr dowodu osobistego ……………………………………….. oświadczam, że przyjmuję nagrodę pieniężną w programie „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB” o wartości 50 (słownie: słownie: pięćdziesiąt) PLN i proszę o jej przelanie na konto nr …………………………… w banku ……………….., którego jest w moim posiadaniu. ……………………………………….

Data czytelny podpis

Data czytelny podpis w imieniu Elab Education Laboratory Sp. z o.o. Sp. K.


Załącznik nr 2

UPOWAŻNIENIE

Oświadczam, iż w związku z przystąpieniem przeze mnie do programu „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB” organizowanego przez Elab Education Laboratory spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010719386, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696577 (dalej: Organizator) upoważniam Organizatora do udostępnienia Uczestnikowi programu, który mnie polecił, moich danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. W sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku Z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie Swobodnego Przepływu takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We w zakresie niezbędnym w celu wykonania postanowień regulaminu programu „POLECAM I ZARABIAM Z ELAB”, dotyczących faktu zawarcia przeze mnie z Organizatorem Umowy bądź wykonywania usług na moją rzecz, z zastrzeżeniem, że inne dane nie będą ujawniane.

Imię i Nazwisko: …………………………………………. nr PESEL/seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………….

Data czytelny podpis