System edukacji we Włoszech

System edukacji we Włoszech

System edukacji we Włoszech – przegląd

Włoski System Edukacji - System Edukacji we Włoszech

System edukacji we Włoszech – Edukacja jest bezpłatna dla wszystkich mieszkańców Włoch, niezależnie od narodowości. Jest obowiązkowy od szóstego do szesnastego roku życia. Lekcje religii są nieobowiązkowe, a rodzice mogą zwolnić z nich swoje dzieci. Niepełnosprawne dzieci uczą się w klasach z resztą rówieśników, a także mają prawo do 12 godzin tygodniowo indywidualnej edukacji wspomagającej. Sektor jest podzielony na instytucje publiczne i prywatne oraz obejmuje pięć poziomów.

Poziomy wykształcenia we Włoszech

Przedszkole. Dzieci mogą rozpocząć naukę w przedszkolu w wieku trzech lat, uczęszczając do niego od 8:00 do 16:00. W wieku sześciu lat rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, która trwa pięć lat. Do 2004 roku dzieci musiały zdawać egzamin na koniec szkoły podstawowej, aby dostać się do gimnazjum, ale ten obowiązek został zniesiony. Uczniowie przedszkola i żłobka są zobowiązani do noszenia fartuszków szkolnych na własnych ubraniach. W przedszkolu są one wzorzyste, a w szkole podstawowej gładkie, dostępne w większości sklepów. Niewiele szkół państwowych ma stołówki, choć mogą one prowadzić sklepiki, w których dzieci mogą kupić przekąski, jeśli mają zajęcia popołudniowe. Biorąc pod uwagę godziny lekcyjne, większość dzieci wraca do domu w porze obiadowej i spożywa posiłki w domu.

Szkoła podstawowa stanowi fundament dla kolejnego etapu edukacji i obejmuje szeroki zakres przedmiotów, w tym język włoski, język angielski, matematykę, nauki przyrodnicze, geografię, historię, nauki społeczne i wychowanie fizyczne. Co więcej, niektóre szkoły podstawowe oferują także zajęcia plastyczne, muzyczne itp. Szkoły te zapewniają 30 godzin nauczania tygodniowo, od 8:00 do 13:00 od poniedziałku do soboty lub od poniedziałku do piątku, z dłuższymi dniami szkolnymi, w których lekcje kończą się o 16:00 lub 16:30. Do końca szkoły podstawowej wszystkie podręczniki są bezpłatne. Od tego momentu rodzice muszą przeznaczyć około 300 euro rocznie na podręczniki, przybory piśmiennicze itp. 

W wieku 11 lat włoskie dzieci rozpoczynają naukę w szkole średniej, która składa się z gimnazjum, do którego uczęszcza się w wieku 11-14 lat, oraz szkoły średniej w wieku 14-19 lat. Gimnazjum trwa zwykle od 8:00 do 13:00, podczas gdy dni licealne trwają od pięciu do ośmiu godzin – z regularnymi przerwami między lekcjami. Aby zrekompensować długie letnie wakacje, włoskie szkoły nie mają półrocznych wakacji, a wiele starszych dzieci idzie do szkoły w sobotę rano. Rok szkolny jest podzielony na dwa lub trzy semestry, z przerwą na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Wakacje letnie są długie, większość szkół przerywa naukę w połowie czerwca i wznawia ją w połowie września, co umożliwia starszym uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach letnich praktyk i staży.

Spis treści

System edukacji we Włoszech – szkoły średnie

Wstęp do szkół średnich nie jest we Włoszech selektywny.

Gimnazjum

W gimnazjum do programu nauczania ze szkoły podstawowej dodaje się technikę, muzykę i nowy język. Na tym etapie wszyscy uczniowie realizują wspólny program nauczania, na który składają się:

Na koniec gimnazjum uczniowie przystępują do testu, aby uzyskać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Test składa się z trzech prac pisemnych: Język włoski; Nauka; Język obcy – wszystkie oceniane są na 1-15 punktów. Ponadto uczniowie muszą zdać egzamin ustny, podczas którego przygotowują prezentację i są pytani o jej treść – test ten jest punktowany w skali od 1 do 10. Wszystkie oceny są sumowane i obliczana jest średnia ocen. Aby zdać egzamin, należy uzyskać ocenę 6 lub wyższą.

Szkoła ponadgimnazjalna

Włoski system edukacji przewiduje, że na tym etapie kształcenia uczniowie będą się specjalizować i wybierać spośród trzech typów szkół: liceo, szkoły technicznej i zawodowej.

Liceo

Ten typ szkoły ma charakter akademicki, łączący teorię i specjalizację. Istnieje wiele typów szkół średnich II stopnia, które specjalizują się w różnych ścieżkach i przedmiotach:

Instytuty techniczne

Są one ogólnie podzielone na dwa rodzaje: ekonomiczne i technologiczne, a następnie podlegają dalszym podziałom. Nacisk kładzie się na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej, a następnie specjalizację w jednej z wymienionych poniżej dziedzin i uzupełnienie jej poprzez odbycie kilku praktyk, które mogą trwać od trzech do sześciu miesięcy i zazwyczaj odbywają się w piątym roku nauki. Po pięciu latach nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na uniwersytecie lub rozpocząć pracę.

Technologiczne
Technologiczne cd.
Ekonomiczne

Instytuty zawodowe

Mają one charakter zawodowy, a uczniowie są przygotowywani do wejścia na rynek pracy w swojej dziedzinie, niezależnie od tego, czy jest to rzemiosło, uroda, fryzjerstwo, rolnictwo, żywność czy inżynieria. Niektóre instytuty wydają dyplomy po trzech latach nauki, podczas gdy inne oczekują, że uczniowie pozostaną w szkole przez pięć lat. Nacisk kładzie się na zdobywanie umiejętności praktycznych. Uczniowie nie przystępują do egzaminu maturalnego, który jest wymagany, aby dostać się na studia wyższe.

System edukacji we Włoszech – egzamin na koniec szkoły średniej

Jest to włoski odpowiednik matury i zwykle odbywa się w czerwcu lub lipcu. Składa się on z części ustnej i pisemnej i uwzględnia przedmioty, których uczeń uczył się w szkole średniej. Co za tym idzie, uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły klasycznej, otrzymają egzamin z łaciny, podczas gdy ich rówieśnicy ze szkoły średniej o profilu naukowym będą musieli zdawać egzamin z matematyki, fizyki itp.

Obecnie obowiązują trzy rodzaje egzaminów. Pierwszy z nich to język włoski, w przypadku którego uczniowie mają do wyboru napisanie wypracowania na określony temat ustalony przez Ministerstwo Edukacji lub analizę tekstu, którym często jest wiersz. Druga praca pisemna zależy od przedmiotu, który studiujesz. Trzecia praca pisemna jest obecnie usuwana, a ostatnia grupa uczniów, którzy przystąpią do niej, to uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkole średniej w latach 2018-2019. Egzamin ten koncentruje się na pięciu przedmiotach zdawanych w szkole średniej w ostatnim roku nauki. Nikt nie może zgadnąć, jakie przedmioty będą wybierane przez Ministerstwo z roku na rok.

Egzamin ustny zastępuje arkusz 3, a egzaminatorom powierzono zadanie sprawdzenia, czy uczniowie dobrze opanowali materiał, który przerabiali. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi trzech nauczycieli wewnętrznych i trzech nauczycieli zewnętrznych oraz zewnętrzny przewodniczący komisji.

System punktacji jest regularnie zmieniany, ale obecnie uczniowie muszą dążyć do uzyskania wyniku 60 punktów na 100 możliwych, na który składają się wyniki egzaminów, oceny szkolne i oceny z prac ustnych. Uczniowie, którzy osiągają wyjątkowo dobre wyniki, otrzymują dyplom cum laude.

Włoski system edukacji – podejście do nauki w szkole

System edukacji we Włoszech opiera się bardziej na zapamiętywaniu i uczeniu się na pamięć niż na eksperymentowaniu i samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. Quizy, testy i dyskusje nie są częścią metodologii nauczania. Nadal powszechne jest nauczanie przedmiotowe, w którym nauczyciel stoi przed klasą, wyposażony w tablicę interaktywną lub tradycyjną tablicę, a w środowisku klasowym niewiele jest zintegrowanych technologii. Zajęcia pozalekcyjne są bardziej powszechne w szkołach prywatnych niż publicznych, a udział w nich może wiązać się z koniecznością uiszczenia niewielkiej opłaty za uczestnictwo w zajęciach sportowych itp. W nauce jest dużo pracy domowej – normą są dwie lub trzy godziny dziennie.

System edukacji we Włoszech – szkolnictwo wyższe

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet publiczny, prywatny lub państwowy. Tytuł licencjata trwa trzy lata, podczas gdy tytuł magistra trwa dwa lata. Wyjątek: medycyna i stomatologia (sześć) nauki farmaceutyczne, studia prawnicze i architektoniczne (pięć). Większość włoskich uniwersytetów, które należą do najstarszych w Europie, jest finansowana przez państwo, chociaż inne uniwersytety też są finansowane przez władze publiczne. tnieje szereg uniwersytetów prywatnych i najlepszych szkół wyższych, przy czym te ostatnie oferują jedynie studia podyplomowe. W 2021 roku około 101 000 studentów z zagranicy podjęło studia wyższe na włoskiej uczelni.

Istnieje również sektor pozauniwersyteckich instytucji, które zapewniają uznane przez państwo stopnie naukowe w dziedzinie sztuki, muzyki i tańca (AFAM). Należą do nich:

Wiele instytucji AFAM oferuje wspólne, podwójne i wielokrotne stopnie naukowe, we współpracy z instytucjami włoskimi i zagranicznymi.

Wyższe Instytuty Techniczne

Instytuty te oferują praktyczne kursy, które są związane z rynkiem pracy i potrzebami przemysłu,. Co więcej, koncentrują się na sześciu głównych obszarach:

  1. Energy efficiency
  2. Sustainable Mobility
  3. New Technologies for Life
  4. Innovation Technologies for Cultural activities and Tourism
  5. Information and Communication Technologies
  6. New Technologies for Made in Italy

Praktyki i staże stanowią integralną część tego typu kształcenia. Co więcej, oczekuje się, że uczniowie spędzą co najmniej jedną trzecią czasu, pracując w firmie lokalnej lub zagranicznej. Kursy trwają dwa lub trzy lata, a po ich zakończeniu studenci przystępują do egzaminu, z którego muszą uzyskać co najmniej 80%, aby uzyskać dyplom wyższej uczelni technicznej.

Poniżej znajduje się ranking Times Higher Education ośmiu najlepszych włoskich uniwersytetów w 2022 roku.

Włoski System Edukacji - System Edukacji we Włoszech

System edukacji we Włoszech – podsumowanie

System edukacji we Włoszech działa zgodnie z procesem bolońskim. Ponadto jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji, które dba o utrzymanie wysokich standardów, regularnie monitoruje programy nauczania i uaktualnia oceny. Mimo że wiele kursów na wyższych poziomach nauczania odbywa się wyłącznie w języku włoskim, obserwuje się stały rozwój kursów prowadzonych w języku angielskim, zwłaszcza na poziomie studiów podyplomowych.

Włochy to wspaniały kraj, którego tradycje edukacyjne sięgają XI wieku. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem studiów we Włoszech, zadzwoń lub napisz do Elab. Mamy dwa biura we Włoszech i doświadczonych konsultantów, którzy studiowali na włoskich uniwersytetach, a także za granicą. Możemy udzielić Ci cennych i pomocnych informacji na temat każdego aspektu Twojej włoskiej podróży edukacyjnej.

Program Europa stanowi przegląd edukacji w całej Europie i może być interesujący, jeśli chcesz porównać koszty, rankingi, kursy i miejsca docelowe.

Niezależnie od Twoich potrzeb i marzeń, jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami!

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday