Warunki świadczenia usług

1. Opis usługi – Niniejsze warunki świadczenia usług (“Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników internetowych usług medialnych, usług dystrybucji treści oraz usług społecznościowych za pośrednictwem tej witryny internetowej (“Użytkownik”) znajdującej się pod adresem  https://elabedu.eu/ & https://studiazagranica.study oraz powiązanych domen, poddomen oraz aplikacji mobilnych i stacjonarnych (indywidualnie i łącznie „Strona”). Niniejsze Warunki regulują korzystanie z usług Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000696577, NIP 7010719386, Nr Regon 368437418 (“Elab”) w tym wszystkich funkcji, funkcjonalności, mediów pisanych, plików, i usług edukacyjnych (“Usług”), łączy do Witryny i interfejsów użytkownika oraz wszystkich treści i oprogramowania związanego z Usługami dostarczanymi przez Spółkę.

2.  Modyfikacja Warunków – Elab ma prawo, według własnego uznania, zmieniać, dodawać lub usuwać dowolne klauzule niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu takich zmian na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z bieżącymi Warunkami i akceptuje fakt, iż każde późniejsze korzystanie przez Użytkownik ze Strony, po zmianie Warunków, oznacza akceptację wszystkich dokonanych zmian.

3. Dostęp i korzystanie z Usług – Użytkownicy uzyskujący dostęp do Strony muszą mieć ukończone co najmniej trzynaście (13) lat. Użytkownicy rejestrujący się na Stronie w celu nabycia Usług muszą mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Elab zastrzega, że korzystanie z jej Strony może nie być legalnie we wszystkich obszarach geograficznych. Mając to na uwadze Elab zastrzega, że dostęp do Strony może być nielegalny dla niektórych osoby lub w niektórych krajach lub  legalny dostęp do Strony może wymagać uzyskania specjalnego uprawnienia lub rejestracji. Uzyskując dostęp do Strony, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w kraju w którym korzysta z Strony.

4. Zachowanie Użytkownika – Strona może być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem związanych z Usługami i powiązanymi treściami. Elab wyraźnie zabrania korzystania ze Strony, a wszyscy Użytkownicy zgadzają się nie korzystać ze Strony w celach innych niż wyznaczone przez Elab. Zabrania się naruszania lub prób naruszania zasad bezpieczeństwa Strony, w tym między innymi uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla danego użytkownika lub logowania się na serwer lub konto, do którego użytkownik nie jest uprawniony, próby sondowanie, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci lub naruszanie środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji, próby ingerowania w usługi dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesłanie wirusa do Strony, przeciążanie, „flooding”, „spamowanie”, „bombardowanie pocztą” lub „crashing”, fałszowanie pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub wiadomości w grupie dyskusyjnej, scraping lub zbierania danych lub wykorzystywania botów do nieautoryzowanych wypłat lub transakcji fraudowych. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci lub niewłaściwe zachowanie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Elab może badać zdarzenia, które mogą się wiązać się z  naruszeniami, w tym angażować organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników, którzy są zamieszani w takie naruszenia.

5. Informacje o Użytkowniku – Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, które wprowadza na Stronę. Elab zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do decydowania, czy informacje, które wprowadził lub przesłał Użytkownik, są odpowiednie i zgodne z Warunkami, pozostałymi zasadami Elab oraz stosownymi przepisami prawa. W trakcie zarejestrowania się do Strony Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji, w tym ważnego adresu e-mail. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że wszystkie takie informacje są aktualne i dokładne oraz że będą na bieżąco aktualizowane. Prawo Użytkownika do prywatności są określone w polityce prywatności Strony znajdującej się pod adresem <link do Polityki prywatności>. Elab zastrzega sobie prawo do oferowania swoich usług i produktów bądź osób trzecich w oparciu o preferencje, które każdy Użytkownik określił podczas rejestracji i w dowolnym czasie po tym, chyba że zrezygnuje z otrzymywania usług i produktów osób trzecich.

6. Nazwa użytkownika/hasło/zabezpieczenia – Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich informacji w odniesieniu do Serwisu, w tym nazwy użytkownika i hasła, oraz odpowiada za wszystkie przypadki użycia swojej nazwy użytkownika i hasła bez względu na to, czy zostało przez niego/nią autoryzowane. W sytuacji udostępniania wykorzystywanego do użytkownika Strony urządzenia osobom trzecim, ważne jest, aby zawsze się wylogować z Strony, aby żadna inna osoba nie miała dostępu do treści Użytkownika. Użytkownik powiadomi bezzwłocznie Elab o każdym nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła Użytkownika.  

7. Dostęp do Strony – subskrypcje i zakupy – Strona może umożliwiać Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowych poprzez opłatę za każde obejrzenie, subskrypcję, wypożyczenie lub zakup. Podstawa, na której treści cyfrowe są dostępne na Stronie, zostanie wskazana na podstronie produktu, na której możesz kupić treści cyfrowe. Z zastrzeżeniem uiszczenia wszelkich obowiązujących, wskazanych na podstronie danej Usługi, opłat, Elab przekazuje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, osobiste, niepodlegające sublicencjonowaniu, ograniczone prawo i licencję na skorzystanie z treści stanowiących własność intelektualną Elab.

8. Zasady korzystanie z Usług – Z chwilą wniesienia przez Użytkownika opłaty na rzecz Elab za daną wybraną Usługę Użytkownik zawiera z Elab umowę o świadczenie usług na warunkach określonych na podstronie danej usługi oraz za cenę tam wskazaną oraz na niniejszym Warunkach  (“Umowa”), staje się on w ten sposób klientem Elab (“Klient”) oraz wyraża zgodę na poniższe postanowienia Warunków. Klient zobowiązuje się wskazać osobę na której rzecz Elab ma wykonywać wykupioną usługę (“Aplikant”). W trakcie wykonywania Umowy Aplikantowi przysługują indywidualne konsultacje realizowane przez konsultanta, pracownika lub podwykonawcy Elab, (“Konsultant”), które są ograniczone do ilości wskazanej na podstronie w Witrynie danej usługi i będą wykonywane jedynie w godzinach pracy danego Konsultanta od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w wyznaczonych godzinach pracy danego Konsultanta. W związku z powyższym na wszelką korespondencję otrzymaną od Klienta lub Aplikanta w soboty, niedziele i święta Konsultant będzie odpowiadał w najbliższy dzień pracujący. Elab niezwłocznie po przystąpieniu do wykonywania usług prześle na adres e mail Aplikanta personalia wyznaczonego Konsultanta, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg wykonania usług oraz do udzielania konsultacji, a także dla utrzymywania bieżącego kontaktu z Klientem i/lub Aplikantem, wskazując jednocześnie jego adres email, telefon służbowy oraz godziny pracy. Wykupiona usługa lub usługi będą  świadczone przez Elab telefonicznie jak i drogą elektroniczną poprzez e-mail, komunikator, i inne aplikacje służące do komunikacji. Wykorzystywanie wyżej wymienionych godzin przez Aplikanta odbywać się będzie w terminach ustalonych pomiędzy tą osobą, a Konsultantem. Terminy te mogą być odwoływane oraz przekładane na inny termin przez Aplikanta wyłącznie z co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem pod rygorem uznania umówionego terminy za odbyty oraz odliczenia go od przysługujących limitów godzin.

9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając drogą emailową Elab pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przy wykorzystaniu poniższego wzoru: “Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy o świadczenie usług. z dnia ………… (wskazać datę wykupienia Usługi)“. Odstąpienie musi zawierać ponadto dane adresowe Klienta, w tym email Użytkownika użyty do dokonania zakupu. W sytuacji, gdy Klient nie skorzysta z powyższego wzoru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne, jedynie jeżeli będzie zawierać wszystkie dane powyżej określone oraz gdy będzie z niego jednoznacznie wynikała wola Klienta odstąpienia od niej w tym trybie. Oświadczenie to może być złożone przed upływem wskazanego powyżej terminu na adres poczty elektronicznej study@elabedu.eu. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy Elab zwróci Klientowi otrzymane w związku z Umową płatności, inne niż związane ze świadczeniem spełnionym do chwili odstąpienia od Umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został skutecznie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. Klient wyraźnie zażąda od Elab rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za tę część Umowy, którą Elab wykonał do chwili odstąpienia od Umowy. W tej sytuacji należną Elab kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia. 

10. Reklamacja – reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem części bądź całości Umowy Klient składana w formie wiadomości elektronicznej wysłana na adres: study@elabedu.eu wyłącznie z adresu Klienta z użyciem którego dokonał zakupu danej usługi, powinna ona zawierać przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających  ewentualne roszczenie. Elab jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie do 21 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania. Odpowiedź na reklamację Elab przekaże Klientowi pocztą elektroniczną na jego adres użyty do zakupu usługi. W sytuacji, jeżeli Elab nie udzieli w terminie odpowiedzi na reklamację Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu Art. 221 k.c., uważa się, iż uznał on reklamację. Elab wypełniając obowiązek informacyjny niniejszym informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Elab, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klient z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach w/w organów oraz organizacji.

11. Własność intelektualna – firma Elab oraz wszelkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe Elab oraz wszelkie ich odmiany są i pozostaną znakami towarowymi i nazwami handlowymi będącymi wyłączną własnością Elab. Wszelkie nieautoryzowane użycie takich znaków towarowych i nazw handlowych jest zabronione. Strona (w tym między innymi wszystkie programy, zgodne pliki binarne, układ interfejsu, tekst interfejsu, dokumentacja, zasoby i grafika) są wyłączną własnością Elab i są chronione prawami autorskimi wraz z prawami pokrewnymi, znakami towarowymi i innymi powszechnymi i ustawowymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Elab jest właścicielem i zachowuje wszystkie prawa do Strony, a jego zawartość jest wyłącznie własnością i jest kontrolowana przez dostawcę treści, a wszystkie takie materiały są chronione prawem autorskim oraz pozostałym adekwatnym prawem RP i innych krajów. Użytkownik nie może sprzedawać ani modyfikować zawartości Strony, w tym pojedynczych usług poprzez m.in. reprodukcje, wyświetlainie publicznie odtwarzanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób korzystać ze Strony mający na celu powyższe.

12. Portale społecznościoweUżytkownicy mogą mieć możliwość udostępniania linków i treści za pośrednictwem Twittera, Facebooka lub innych portali społecznościowych za pośrednictwem Strony. Użytkownicy mogą korzystać z tej opcji na swoją wyłączną odpowiedzialność, a zatem zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków oraz wewnętrznych zasad korzystania z portali społecznościowych.

13. Komunikacja – Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Elab komunikacji elektronicznej. Komunikacja ta obejmuje wiadomości e-mail dotyczące konta, hasła, dostępu, informacji marketingowych, transakcyjnych i innych informacji związanych ze Stroną i kontem.

14. Dodatkowe warunki i postanowienia – Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Rzeczypospolitej Polskiej w związku z jakimkolwiek działaniem wynikającym lub związanym z niniejszymi Warunkami. Jeśli jakikolwiek sąd posiadający właściwą jurysdykcję uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, takie postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Niewykonanie lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w wykonaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub roszczenia nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub roszczenia i w żaden sposób nie wpływa na prawo tej strony do późniejszego wykonania lub wykonania tego prawa, chyba że taka strona wyda wyraźne, pisemne, oświadczenie o zrzeczeniu się tegoż prawa. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki tworzą prawa i obowiązki wyłącznie między Elab a każdym indywidualnym Użytkownikiem i nie tworzy żadnych praw dla innych stron. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w dwóch w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją językową wiążąca jest wersja polska.