System edukacji w Holandii

System edukacji w Holandii

System edukacji w Holandii

System edukacji w Holandii zaczyna się od przedszkola. W wieku czterech lub pięciu lat dzieci przenoszą się do etapu 1 – szkoły podstawowej. Tam spędzają następne siedem do ośmiu lat. Edukacja w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowa w wieku 5-16 lat. Od 16 do 18 roku życia młodzi ludzie muszą uczęszczać do jakiejś formy szkoły przez co najmniej dwa dni w tygodniu.

System edukacji w Holandii jest nadzorowany przez Inspektorat Edukacji, który ma prawo zamykać szkoły lub zobowiązywać je do zmiany sposobu zarządzania lub programu nauczania. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy główne typy szkół:

 • Szkoły publiczne
 • Szkoły specjalne – które są religijne lub koncentrują się na specjalnych potrzebach
 • Szkoły ogólne – które nie są religijne lub po prostu neutralne

Ponadto istnieją szkoły islamskie i niewielka liczba szkół prywatnych, w tym około 150 szkół międzynarodowych. Nie ma automatycznego podnoszenia klasy na koniec każdego roku edukacyjnego. Powtórki są powszechne, pomimo faktu, że szkoły oferują dodatkowe wsparcie i dodatkowe nauczanie tym dzieciom, które mają trudności z nadążaniem za rówieśnikami.

webinar-studia-w-holandii

Edukacja w Holandii

Szkoła podstawowa składa się z ośmiu klas lub grup. W wieku 12 lat dzieci przystępują do testu Cito, czyli testu końcowego, który określa, jakie są ich zdolności i jaka szkoła średnia jest dla nich najbardziej odpowiednia.

Rodzice i nauczyciele mogą mieć wpływ na tę decyzję, choć rodzice nie zawsze korzystają z tej możliwości. Wielu pedagogów uważa, że 12 lat to o wiele za wcześnie, aby określić iloraz inteligencji i umiejętności dziecka, a system uwzględnia ten fakt, zapewniając nieskomplikowany proces przechodzenia z jednej szkoły średniej do drugiej. Niestety, nie uwzględnia to faktu, że dziecko, którego edukacja skupiała się na kształceniu zawodowym, przy zmianie szkoły nieuchronnie pozostanie w tyle za kolegami z klasy. Według niektórych szacunków 40 procent dzieci trafia do niewłaściwego typu szkoły. Podobnie, podczas gdy dzieci, które wolno się rozwijają i muszą iść w górę systemu, inne dzieci mogą być przesunięte w dół, jeśli nie radzą sobie z typem edukacji, który został im przydzielony w wieku 12 lat.

education system in the netherlands

System edukacji w Holandii


Kursy są prowadzone w małych klasach i kładzie się duży nacisk na pracę zespołową i projektową, jak również na innowację i kreatywność.

System edukacji w Holandii – szkoły średnie

W Holandii istnieją trzy rodzaje szkół średnich.

Szkoły VMBO zapewniają edukację przedzawodową. Sześćdziesiąt procent holenderskich dzieci uczęszcza do VMBO przez cztery lata. Szkoły te uczą sztuki i nauk ścisłych, języków, historii i matematyki oraz zapewniają mieszankę szkolenia zawodowego i akademickiego. Mają one cztery rodzaje, w których równowaga między dwoma rodzajami nauki jest różna:

VMBO-TL – głównie teoretyczne nauczanie i uczenie się (akademickie). Teoretyczna ścieżka uczenia się.

VMBO- GL – mieści się to w połowie drogi między podejściem TL i KBL, patrz poniżej. Mieszana ścieżka szkoleniowa.

VMBO-KTL – równy nacisk na teorię i praktykę zawodową. Ścieżka szkoleniowa zorientowana na zarządzanie średniego szczebla.

VMBO-BBL – głównie kształcenie zawodowe. Podstawowa, zorientowana na zawód ścieżka uczenia się.

Do szkół HAVO uczęszcza się przez pięć lat i są one bramą do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytety nauk stosowanych. Te wyższe szkoły ogólnokształcące mają pięć klas, a uczniowie mogą ubiegać się o przeniesienie do VWO, która oferuje edukację przeduniwersytecką. Szkoły realizują podstawowy program nauczania w trzech niższych latach, a następnie uczniowie mogą wybrać jeden z czterech kierunków: nauka i technika; nauka i zdrowie; ekonomia i społeczeństwo oraz kultura i społeczeństwo. Uczniowie HAVO uczęszczają ponadto na dwa przedmioty związane z wybraną przez nich kombinacją i zdają siedem egzaminów, aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły.

Zarówno studenci HAVO, jak i VWO muszą zdawać szereg przedmiotów obowiązkowych:

 • język holenderski
 • język angielski
 • wychowanie fizyczne
 • kultura i sztuka
 • nauki społeczne

Szkoły VWO. Uczniowie uczęszczają do swojej szkoły VWO przez sześć lat. Dyplom VWO jest akceptowany przy wstępie na uniwersytet badawczy. Niektóre szkoły, szczególnie te położone w pobliżu granicy z Niemcami, prowadzą połowę zajęć w języku niemieckim, podczas gdy w innych część zajęć odbywa się w języku angielskim. Ponieważ programy szkół VWO trwają o rok dłużej niż programy szkół HAVO, kładzie się w nich większy nacisk na pogłębianie wiedzy i przygotowanie do studiów na poziomie uniwersyteckim. Po ukończeniu podstawy programowej uczniowie wybierają jeden z czterech bloków tematycznych lub profili (patrz wyżej), które są nauczane na wyższym poziomie niż w szkołach HAVO.

VWO jest podzielone na dwa rodzaje programów: atheneum i gymnasium. Programy atheneum obejmują obowiązkową łacinę i grekę. Niektóre szkoły oferują również VWO-plus, który uczy filozofii, metodologii badań i dodatkowych języków obcych. Nie jest to oficjalny poziom szkoły i nie jest dostępny w całej Holandii.

Education in the Netherlands – Higher Education

Zrozumienie holenderskiego systemu edukacji


Holenderskie uniwersytety są znane na całym świecie z wysokiej jakości nauczania i badań. Wiele kierunków studiów jest prowadzonych w języku angielskim, a ponad 100 000 międzynarodowych studentów decyduje się na studia w Holandii każdego roku.

Edukacja w Holandii – szkolnictwo wyższe

MBO - edukacja stosowana na średnim poziomie

Jest to naturalna droga rozwoju studentów, którzy uczęszczali do VMBO. Przygotowuje ich ona do szeregu wykwalifikowanych zawodów lub do odgrywania roli wspierającej w wielu zawodach. To na przykład pielęgniarstwo, inżynieria, architektura, kryminologia lub medycyna. MBO trwa 1-4 lata i działa na czterech poziomach:

1 poziom – szkolenie asystenta, czas trwania 1 roku.

2 poziom – szkolenie wykonawcze, 2-3 lata.

3 poziom – samodzielna praca, 3-4 lata.

4 poziom – średnie kierownictwo -3-4 lata. Studenci, którzy ukończyli poziom 4, mogą zapisać się do HBO lub rozpocząć pracę.

Istnieją dwa rodzaje MBO: szkolenie w formie praktyk, gdzie ponad 60 procent kursu ma charakter praktyczny i odbywa się w środowisku pracy. Drugi to edukacja szkolna, gdzie szkolenie zajmuje 30-59 procent programu nauczania.

HBO - wyższa edukacja zawodowa

HBO są również znane jako Uniwersytety Nauk Stosowanych.

HBO to ogólne instytucje, które specjalizują się w określonych dziedzinach, od rolnictwa po sztuki widowiskowe, projektowanie gier i architekturę po nauki przyrodnicze. Kursy prowadzone są w małych klasach i kładzie się duży nacisk na pracę zespołową i projektową, a także innowację i kreatywność. W przeciwieństwie do uniwersytetów badawczych, HBO przygotowują swoich absolwentów do określonych ról na rynku pracy i mają silne powiązania z przemysłem. HBO stale monitorują rynek pracy, aby upewnić się, że ich absolwenci spełniają jego potrzeby. Dzięki temu uczą się umiejętności, które są najbardziej poszukiwane. Nacisk kładziony jest na uczenie się oparte na problemach. Ponadto, staże zawodowe, zarówno w kraju, jak i za granicą, są powszechnie oferowane w ramach kursu. Studenci zazwyczaj wyjeżdżają za granicę po zakończeniu drugiego roku. Nie są to instytuty badawcze, w przeciwieństwie do ich odpowiedników WO, a nauczanie jest praktyczne, a nie czysto teoretyczne.

W Holandii istnieje ponad 40 uniwersytetów nauk stosowanych. Absolwenci otrzymują stopnie naukowe, które cytują ich kierunek studiów. Na przykład, jeśli uzyskasz tytuł licencjata studiując pielęgniarstwo, będziesz miał tytuł Bachelor in Nursing, a nie BA lub BSc. Kursy zazwyczaj trwają cztery lata. Podobnie, jeśli zdasz Master’s, który trwa od 1-2 lat, dostaniesz Masters w konkretnej dziedzinie, np: Master in Social Work, a nie MA lub MSc. Nie ma możliwości zrobienia doktoratu na HBO.

Aplikacje na uniwersytety nauk stosowanych muszą być przesłane między marcem a lipcem. Komisje rekrutacyjne są o wiele bardziej zainteresowane liczbą godzin spędzonych na nauce danego przedmiotu niż tylko listą rzeczywistych i przewidywanych ocen i poproszą Cię o podanie opisu przedmiotów, na które uczęszczałeś i jak długo spędziłeś na kursach związanych z dziedziną, o którą się ubiegasz.

Do najpopularniejszych uniwersytetów nauk stosowanych należą:

 • Hanz, Groningen
 • Amsterdam University of Professional Education
 • HU, Utrecht
 • Avans , Breda/Tilburg/Hertogenbosch (uznany za najlepszy uniwersytet nauk stosowanych w 2021 r.)
 • Leden
 • Has
 • Breda, Venlo/Hertogenbosch

Uniwersytety Nauk Stosowanych nie są uwzględniane w większości rankingów publikowanych za granicą, a te, które istnieją, są w języku niderlandzkim.

WO - uczelnie researchowe

Możesz uzyskać licencjat w ciągu trzech lat na uniwersytecie badawczym, podczas gdy magister trwa od 1 do 2 lat. Holenderskie uniwersytety badawcze są bardzo podobne do tradycyjnych instytucji edukacyjnych, znajdujących się na całym świecie, z naciskiem na badania i niezależne studia. Poniższa tabela zawiera przegląd ostatnich rankingów. Pamiętaj jednak, że ranking Twojego kursu jest tak samo ważny jak ranking instytucji. Elab może dostarczyć szczegółową analizę najlepszych uniwersytetów do ubiegania się o przyjęcie w Holandii, po wybraniu stopnia, który chcesz studiować. Wybór jest szeroki, ponieważ obecnie istnieje ponad 370 kursów licencjackich prowadzonych w języku angielskim w Holandii i 1500 na poziomie magisterskim.

tabela System Edukacji w Holandii - System Edukacji w Holandii - Sistema Educativo o (1)

System edukacji w Holandii: Ubieganie się o przyjęcie na uniwersytet

Proces aplikacyjny jest scentralizowany przez holenderski system rekrutacyjny, Studielink. Będziesz musiał dostarczyć niektóre lub wszystkie z następujących dokumentów:

 • Transkrypty akademickie
 • Paszport lub dowód osobisty
 • Maksymalnie cztery fotografie
 • Dowód znajomości języka angielskiego (IETS 6+, CAE ocena C etc)
 • Esej lub personal statement
 • Referencje
 • Dowód posiadania środków finansowych - jeśli jest to konieczne.

Każdy kandydat może aplikować na cztery kursy w roku, ale tylko dwa z nich mogą być „numerus fixus” – kursami o ograniczonej liczbie uczestników. Jeśli chcesz, aby Twój wniosek został rozpatrzony pod kątem kursu numerus fixus, musisz go złożyć do 15 stycznia. Otrzymasz numer i miejsce w kolejce, na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji, i będziesz piąć się w górę listy, jeśli inni kandydaci zrezygnują lub odrzucą miejsce.

Pierwszy maja to ogólny termin, chociaż niektóre uniwersytety są bardziej elastyczne i akceptują aplikacje przesłane po tej dacie.

System edukacji w Holandii - Czesne i koszty utrzymania

Obywatele UE płacą ustawowe czesne, które w latach 2021-2022 wynosiło około 2168 euro, a w latach 2022-2023 ma wynosić 2209 euro. Obecnie holenderski rząd centralny oferuje wszystkim studentom pierwszego roku studiów licencjackich 50-procentową zniżkę na czesne, w związku z pandemią. Studenci spoza UE płacą opłatę instytucjonalną, która jest znacznie wyższa.

EU citizens pay the statutory tuition fees, which were approximately 2168 euros in 2021-2022, and are expected to be 2209 in 2022-2023. At present the Dutch central government is offering all first-year undergraduate students a 50 per cent discount on their tuition fees, as a result of the pandemic. Non-EU students pay the institutional fee, which is far higher.

Ile kosztuje życie w Holandii?


Przeciętny pokój w Holandii kosztuje od 300 do 600 euro miesięcznie. Koszty zależą od miasta, w którym studiujesz, od tego, co jest wliczone w czynsz oraz od ustaleń poczynionych przez instytucję.

Niedawna ankieta przeprowadzona wśród studentów w Holandii podzieliła ich miesięczne wydatki (w euro) na:

 • Jedzenie - 180 euro
 • Zakwaterowanie - 350-800 euro
 • Czesne - 200 euro
 • Ubezpieczenie - 80 euro
 • Odzież i rozrywka - 100 euro
 • Książki - 50 euro

Szacuje się, że studia w Holandii kosztują około 1000 euro miesięcznie, w tym czesne – bardzo rozsądna suma. I, oczywiście, masz prawo ubiegać się o szereg dotacji i pożyczek finansowych.

Pomoc finansowa na studia w Holandii

Wszyscy obywatele UE są uprawnieni do ubiegania się o Collegegeldkrediet, pożyczkę na pokrycie czesnego, o ile:

 • Masz mniej niż 30 lat
 • Masz holenderskie konto bankowe
 • Posiadasz BNS, krajowy numer ubezpieczenia społecznego, który otrzymasz po zarejestrowaniu stałego adresu w Holandii. BNS jest niezbędny do wszystkich rodzajów zadań administracyjnych, od uzyskania umowy na telefon komórkowy po znalezienie pracy. Proces jest prosty

O pożyczkę nie można ubiegać się dopóki nie otrzyma się potwierdzonej oferty miejsca na holenderskiej uczelni, a do 31 stycznia tego roku akademickiego.

O stypendium Studiefinanciering można ubiegać się również , jeśli:

 • Pracujesz w zarejestrowanym miejscu pracy. Nie zakładaj, że będzie to łatwe, ponieważ holenderscy pracodawcy wolą, aby ich pracownicy mówili po holendersku, więc jeśli masz czas i motywację, niezwykle przydatne byłoby odebranie przynajmniej odrobiny holenderskiego przed wyjazdem do Holandii. Wykorzystaj swoją letnią przerwę do dobrego wykorzystania!
 • Rejestrujesz się do podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego – nawet jeśli nie zapłacisz ich, jako student, chyba że twoje zarobki są bardzo wysokie.
 • Pracujesz co najmniej 56 godzin miesięcznie, 12 miesięcy w roku. Ten warunek jest często pomijany przez studentów, którzy zakładają, że nadal będą mogli mieć przerwę świąteczną w domu i sześciotygodniowe wakacje letnie. Tak nie jest, jeśli chcesz nadal kwalifikować się do dotacji.
 • Możesz ubiegać się o dotację trzy miesiące po rozpoczęciu pracy, nie wcześniej, ponieważ będziesz musiał przedstawić trzymiesięczne odcinki wypłat, aby złożyć wniosek o pomoc finansową.

Proces aplikacyjny

Elab przeprowadzi Cię przez proces ubiegania się o pożyczkę, wyjaśni harmonogram spłat, podpowie, jakiej kwoty wsparcia możesz się spodziewać itp. Zadzwoń lub wyślij e-mail do Elab, aby uzyskać więcej informacji lub oszacować, jak duża pomoc finansowa może zostać Ci zaoferowana.