Regulamin Produktu Program Lite

logo Elab Education Laboratory - study travel explore

REGULAMIN PRODUKTU PROGRAM ELAB LITE

Artykuł 1 – Definicje

 1. Pojęcia, wraz z gramatycznymi odmianami, użyte w niniejszym regulaminie (dalej: ”Regulamin”), należy rozumieć i interpretować w sposób określony w treści niniejszego ustępu:
  1. Elab – Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696577, REGON: 368437418, NIP: 7010719386,
  2. Klient – osoba, która wykupiła usługę w Elab, czyli zawarła z Elab umowę o świadczenie usług (dalej: “Umowa”) na warunkach określonych w przyjętej ofercie (dalej: “Oferta”), 
  3. Aplikant – osoba wskazana przez Klienta, jako osoba, na rzecz której mają być świadczone usługi w ramach Umowy, 
  4. Program Elab Lite – zbiór usług składający się z konsultacji oraz usług określonych szczegółowo w Ofercie mające pomóc Aplikantowi w aplikacji na zagraniczne studia wyższe do wybranych krajów, 
  5. Kierunek – kierunek kształcenia, który wybrał Klient lub Aplikant w uczelni zagranicznej,
  6. Konsultant – osoba wyznaczona przez Elab, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wykonania usług objętych Umową, świadczących na rzecz Aplikanta, osobiście lub drogą telefoniczną lub elektroniczną, poprzez udzielanie konsultacji,
  7. Systemy Aplikacji – scentralizowany system komputerowy, ograniczony do danego terytorium, umożliwiający przeprowadzenie procesu aplikowania, w tym złożenia aplikacji, do jednej bądź kilku uczelni jednocześnie,
  8. Aplikacja – zbiór dokumentów wymaganych przez daną uczelnię, dla danego Aplikanta na dany pojedynczy kierunek, niezbędny dla prawidłowego zaaplikowania na nią. Złożenie Aplikacji do kilku uczelnie jednocześnie z użyciem Systemu Aplikacji liczona jest jako złożenie Aplikacji do wszystkich tych uczelni.
 2. Niniejszy Regulamin dzieli się na podtytuły. Ilekroć w jego treści użyte są nazwy podtytułów wraz z ich gramatycznymi odmianami oznaczają one wtedy całą treść tych podtytułów.

Artykuł 2 – Warunki wykonywania Umowy

 1. Niniejszy Regulamin produktu program Elab lite obowiązuje od 1 lipca 2022 r. i określa warunki na których  Elab na zlecenie Klienta, a na rzecz Aplikanta świadczyć będzie usługi wspomagające edukację na warunkach zawartych w zaakceptowanej przez Klienta Ofercie oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient poprzez wniesienie opłaty na rzecz Elab, zgodnie z przesłaną mu Ofertą, przyjmuje ją oraz wyraża zgodę na zapisy niniejszego Regulaminu. 
 3. W trakcie wykonywania usług, objętych Umową, Aplikantowi przysługują indywidualne konsultacje realizowane przez Konsultanta, które są ograniczone do dwóch godzin, przy czym w wypadku składania aplikacji do dwóch krajów ilość godzin wrasta łącznie do 4 godzin,  i będą wykonywane jedynie w godzinach pracy danego Konsultanta od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w wyznaczonych godzinach pracy danego Konsultanta. W związku z powyższym na wszelką korespondencję otrzymaną od Klienta lub Aplikanta w soboty, niedziele i święta Konsultant będzie odpowiadał w najbliższy dzień pracujący. 
 4. Elab niezwłocznie po przystąpieniu do wykonywania usług prześle na adres e mail Aplikanta personalia wyznaczonego Konsultanta, odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg wykonania usług oraz do udzielania konsultacji, a także dla utrzymywania bieżącego kontaktu z Klientem i/lub Aplikantem, wskazując jednocześnie jego adres email, telefon służbowy oraz godziny pracy. 
 5. Usługi, opisane szczegółowo w Ofercie będą  świadczone przez Elab telefonicznie jak i drogą elektroniczną poprzez e-mail, komunikator, i inne aplikacje służące do komunikacji. 
 6. Konsultant udzieli Aplikantowi konsultacji jedynie w ramach limitu ilości godzin mu przysługujących, który to limit nie może być przekroczony bez podjęcia dodatkowych ustaleń między Stronami.
 7. Wykorzystywanie wyżej wymienionych godzin przez Aplikanta odbywać się będzie w terminach ustalonych pomiędzy tą osobą, a Konsultantem. Terminy te mogą być odwoływane oraz przekładane na inny termin przez Aplikanta wyłącznie z co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem pod rygorem uznania umówionego terminy za odbyty oraz odliczenia go od przysługujących limitów godzin.

Artykuł 3 – Prawo do odstąpienia (dot. wyłącznie umów zawieranych na odległość przez konsumenta)

 1. W sytuacji, gdy Strony zawarły niniejszą Umowę na odległość, o ile Klient spełnia przesłanki bycia konsumentem w rozumieniu Art. 221 k.c., zastosowanie mają zasady określone w niniejszym podtytule.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając Elab pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przy wykorzystaniu poniższego wzoru: “Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy o świadczenie usług. z dnia ………… “. Odstąpienie musi zawierać ponadto dane adresowe Klienta oraz Elab, a także być opatrzone datą sporządzenia oraz podpisem Klienta.
 3. W sytuacji, gdy Klient nie skorzysta z powyższego wzoru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne, jedynie jeżeli będzie zawierać wszystkie dane powyżej określone oraz gdy będzie z niego jednoznacznie wynikała wola Klienta odstąpienia od niej w tym trybie.
 4. Oświadczenie to może być złożone przed upływem wskazanego powyżej terminu w siedzibie Elab lub listem poleconym na adres Elab Education Laboratory sp. z o.o. sp. k., ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej info@elab.edu.pl.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy Elab zwróci Klientowi otrzymane w związku z Umową płatności, inne niż związane ze świadczeniem spełnionym do chwili odstąpienia od Umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został skutecznie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 7. W przypadku, w którym Klient wyraźnie zażąda od Elab rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za tę część Umowy, którą Elab wykonał do chwili odstąpienia od Umowy. 
 8. W tej sytuacji należną Elab kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia. 
 9. W przypadku, w którym Klient wyraźnie nie zażąda od Elab rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Elab zachowuje prawo do powstrzymania się z wykonywaniem Umowy do czasu upływu terminu umożliwiającego Klientowi odstąpienie według zasad określonych powyżej.
 10. W sytuacji, gdy Klient skutecznie złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy a Elab nie przystąpił do wykonywania Umowy, Elab zobowiązuje się w ciągu 7 dni do zwrotu pełnej kwoty swojego wynagrodzenia wniesionego do daty odstąpienia od Umowy przez Klienta, albo przystąpił do wykonywania Umowy, Elab zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Klienta do zwrotu części swojego wynagrodzenia przewyższającego dotychczas wykonane Usługi.

Artykuł 4 – Reklamacja

 1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem części bądź całości Umowy:
  1. składana w formie wiadomości elektronicznej wysłana na adres: info@elab.edu.pl wyłącznie z adresu Klienta  określonego w komparycji Umowy powinna zawierać przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających  ewentualne roszczenie,
  2. składana w formie poczty tradycyjnej wysłana na adres siedziby Elab powinna zawierać jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających ewentualne  roszczenie, a także podpis osoby składającej reklamację oraz datę jej złożenia.
 2. Elab jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie do 21 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację Elab przekaże Klientowi pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Klienta określony w komparycji lub inny jego adres określony w piśmie reklamacyjnym, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 4. W sytuacji, jeżeli Elab nie udzieli w terminie odpowiedzi na reklamację Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Art. 221 k.c. uważa się, iż uznał on reklamację.
 5. Elab wypełniając obowiązek informacyjny niniejszym informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Elab, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klient z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach w/w organów oraz organizacji.

Artykuł 5 – Ochrony danych osobowych

 1. Zawierając Umowę z Elab Klient dobrowolnie przekazuje Elab oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy, a także  jednocześnie oświadcza, iż jest Przedstawicielem ustawowym Aplikanta, którego dane osobowe dobrowolnie przekazuje Elab oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy.
 2. Potwierdza jednocześnie, że został poinformowany, iż:
  1. zgodnie z art. 13 ust. 1 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane “RODO”, Administratorem jego danych osobowych jest Elab,
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych mają być kierowane na adres,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: związanych z realizacją Umowy, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  udzielania odpowiedzi na moje pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
  4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przez Administratora na żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,
  5. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane nie będą przekazane do państw spoza Unii Europejskiej,
  6. okres przetwarzania moich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria, czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
  7. właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do dostępu do  danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia moich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przeze mnie zgody na ich przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy moje dane są przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przenoszenia  danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ich właściciel ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Administratora. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na email Administratora info@elab.edu.pl.

 

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday