Regulamin Konkursu „Bilety powered by Elab”

Elab Education Laboratory agenzia per studiare all estero - study abroad - studia za granicą

Regulamin Konkursu – “Bilety powered by Elab”

 1. Organizatorem konkursu jest Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, KRS 0000696577, NIP 7010719386, Regon 368437418, dalej “Organizator”.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).
 3. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs trwa od 1 marca 2022 r., 10.00 CET do 31 maja 2022 r. do 18.00 CET (Central European Time – czas środkowoeuropejski), dalej “Konkurs”.
 5. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/elabstudia, Instagram: https://www.instagram.com/elab_poland/ i oraz TikTok https://www.tiktok.com/@study_abroad_with_elab?lang=pl-PL i , dalej: “Media”.
 6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, od 16 do 19 roku życia, mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, dalej “Uczestnik”.
 7. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe warunki:
  a. posiadać dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet – komputer, tablet, telefon, etc.),
  b. posiadać standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
  c. posiadać imienne konto w serwisie Facebook, Instagram i TikTok.
  d. polubić i zaobserwować profile Organizatora w serwisie Facebook, Instagram i TikTok,
  e. repost posta feedowego o Konkursie z oznaczeniem na wallu Uczestnika powyższych fanpage’ów Organizatora, przy czym profil Uczestnika musi być otwarty do momentu rozstrzygnięcia Konkursu,
  f. wypełnić i wysłać, do dnia zakończenia przyjmowania danego Zadania konkursowego, zgodnie z ust. 10 niniejszego Regulaminu, formularz zgłoszeniowy na stronie https://konkursfestival.elabedu.eu/ ,
  g. wykonywać zadania konkursowe, o których mowa poniżej w punkcie 9,
  h. wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadań konkursowych, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
 9. Każdy z Uczestników konkursu będzie, podczas jego trwania, miał możliwość wykonania jednego lub kilku przez niego wybranych, z poniżej enumeratywnie wymienionych, zadań konkursowych, dalej “Zadania”:
  a. “Narysuj swój autoportret za 10 lat” – Wyobraź sobie siebie za 10 lat. Jak wyglądasz, jakie wartości artystyczne sobą reprezentujesz, co zmieniło się w Twoim postrzeganiu świata przez te 10 lat? Przygotuj swój autoportret dowolną techniką, mając na uwadze ścieżkę artystyczną, którą chcesz podążać. Swoją pracę prześlij do nas poprzez formularz zgłoszeniowy
  b. “Gdybyś w przyszłości miał/a wynaleźć coś niesamowitego, co by to było? “ – Gdybyś w przyszłości miał/a wynaleźć coś niesamowitego, co by to było? Pomyśl o korzyściach, jakie Twój wynalazek mógłby przynieść ludzkości. Czy byłoby to lekarstwo na dotąd nieuleczalną chorobę czy może rozwiązanie technologiczne, usprawniające pracę tysiąca ludzi? Swój wynalazek przedstaw nam w formie pisemnej ( min. 2 strony maszynopisu PDF) lub wideo (nagranie mp4).
  c. “Który problem współczesnego świata chciałabyś/chciałabyś rozwiązać i jak?” – Wybierz jeden z problemów współczesnego świata, który – według Ciebie – jest najbardziej istotny. W formie eseju przedstaw nam swoje rozwiązanie: jak ono wpłynie na społeczeństwo, jakie korzyści przyniesie? Swoją pracę prześlij w formacie PDF. Pamiętaj, że nie może być ona krótsza niż 2 strony maszynopisu,
  d.Stwórz kampanię edukacyjno – marketingową o studiach za granicą – w dowolnej formie” – „Zaproponuj marketingową kampanię 360° o tematyce społecznej, a konkretnie promującą studia za granicą. W dowolnej formie (PDF, pptx, mp4, formaty mieszane) przedstaw nam swoją propozycję.  Weź pod uwagę poniższy brief: Firma: Elab Education Laboratory – firma doradztwa edukacyjnego, działająca na polskim rynku od ponad 9 lat. Posiada biura w Warszawie, Londynie, Mediolanie i Rzymie. Elab pomaga w aplikacji na studia za granicą po angielsku. Zapewnia kompleksowe wsparcie w aplikacji według autorskiego schematu „5 kroków do sukcesu”; Produkt: Programy Elab to m.in. program Europa – pomoc w aplikacji na europejskie uniwersytety, program USA – przygotowanie do aplikacji na studia w Stanach Zjednoczonych, w tym do egzaminu SAT czy program Medycyna; Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-18 lat, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej; Cele kampanii: dotarcie do nowej grupy odbiorców, edukacja rynku na temat studiów za granicą; Budżet i czas trwania kampanii: 30.000 PLN, 3 miesiące.
  e.Osiągasz sukcesy biznesowe i jesteś nominowana/y do nagrody 10 najlepszych przedsiębiorców na świecie – jak wyglądałaby Twoje bio? “ – Wyobraź sobie, że jesteś prominentnym przedsiębiorcą, osiągającym wiele sukcesów. Twój biznes został doceniony i zostałeś/aś nominowana/y do nagrody 10 najlepszych przedsiębiorców na świecie. Przed oficjalną Galą każdy z nominowanych zobowiązany jest do przesłania organizatorom swojego życiorysu. W formie pisemnej bądź wideo przedstaw nam swoje bio. Pamiętaj, że musi zawierać takie elementy jak: opis prowadzonej działalności, misja i idea firmy, opis co najmniej 3 osiągniętych sukcesów biznesowych wraz z uzasadnieniem, czemu są ważne w Twojej karierze oraz plany na najbliższe lata zawodowe. 
  f.Nominacja do najbardziej prestiżowego wyróżnienia w medycynie – za co? Przedstaw nam swoje odkrycie i dlaczego to Ty powinieneś je otrzymać – forma dowolna” – Wyobraź sobie, że jesteś lekarzem nominowanym do nagrody Laskera. Za co? W dowolnej formie przedstaw nam swoje odkrycie oraz wymień korzyści, jakie Twoje badania wniosły w dziedzinę medycyny. Uzasadnij także, dlaczego to właśnie Ty i Twój dorobek naukowy zasługuje na nagrodę,
  g.Nagroda Akademii Filmowej za muzykę do filmu – pokaż co potrafisz! Nagraj nam swoją propozycję i opisz do jakiego to miałoby być filmu” – Sprawdź nominację do Oscara w kategorii „muzyka filmowa” z ostatnich kilku lat. Czym wyróżniają się te kompozycje? Wybierz jeden z filmów rozpatrywanych w tej kategorii i nagraj autorską wersję ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Czy podążasz za obranym już w filmie motywem muzycznym czy skomponujesz coś zupełnie innego? Wszystko zależy od Ciebie! Swoje nagranie prześlij nam w formacie mp4. Pamiętaj, że utwór musi liczyć co najmniej 2 minuty. Dołącz także informację w formie pisemnej (w formacie PDF) do jakiego filmu ta muzyka została stworzona oraz uzasadnij, dlaczego właśnie ten film wybrałeś/aś.
  h. “Myślisz, że studia za granicą dają większe możliwości? Dlaczego? – forma dowolna” – Pora zadać sobie to ważne pytanie. Jakie możliwości dają studia za granicą ? Jak wpłynie na moje życie dyplom uzyskany poza Polską ? Jakie nowe możliwości, większe niż rówieśnicy będę miał w dalszym swoim życiu ? W dowolnej formie przedstaw nam swoje przemyślenia i korzyści, jakie przyniosą Tobie studia za granicą.
 10. We wskazanym poniżej terminie Uczestnik musi przesłać na adres: marketing@elab.edu.pl Swoją pracę konkursową, grafika w formacie: .jpg, .png lub .pdf, a wideo lub muzyka w formacie: mp4, jako tytuł wiadomości e mail wskazując jeden, z powyżej wskazanych, tematów Zadań, swoją pracę konkursową, przy czym na jedno Zadanie konkursowe dany Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę konkursową, dalej: “Praca konkursowa”, a w treści jednego maila może być zawarta tylko jedna Praca konkursowa:
  a. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. a Regulaminu do 18:00 w dniu 31 marca 2022 r.,
  b. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. b Regulaminu do 18:00 w dniu 31 marca 2022 r.,
  c. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. c Regulaminu do 18:00 w dniu 30 kwietnia 2022 r.,
  d. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. d Regulaminu do 18:00 w dniu 31 maja 2022 r.,
  e. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. e Regulaminu do 18:00 w dniu 31 maja 2022 r.,
  f. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. f Regulaminu do 18:00 w dniu 30 kwietnia 2022 r.,
  g. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. g Regulaminu do 18:00 w dniu 31 marca 2022 r.
  h. zadanie konkursowe opisane w ust. 9 pkt. h Regulaminu do 18:00 w dniu 31 maja 2022 r.
 11. Uczestnik przesyłając swoją Pracę konkursową na adres Organizatora wyraża tym samym zgodę na wykonywanie jej kopii cyfrowych oraz reprodukcji cyfrowych oraz wykorzystanie ich dla promowania Konkursu w Mediach będących w posiadaniu Organizatora.
 12. Dla rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową w celu oceny jakości, sposób przygotowania oraz zgodność przesłanej pracy konkursowej z tematyką danego zadania, a także spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, dalej: “Komisja Konkursowa”.
 13. Każda Praca konkursowa musi być autorstwa danego, zgłaszającego ją do Konkursu, Uczestnika, przy czym Prace konkursowe będące reprodukcjami prac innych osób bądź wykorzystujące w stopniu znacznym utwory innych osób nie będą brane pod uwagę podczas wyboru rozstrzygania Konkursu.
 14. W terminie 14 dni od upłynięcia terminu przesyłania Zadań Konkursowych, ust. 10 pkt. a-h Regulaminu, Komisja Konkursowa, wyłoni laureata dla każdego Zadania konkursowego, dalej “Laureaci”, przy czym przy czym za Zadanie Konkursowe opisane w ust. 9 pkt c, f i g zostaną wyłonieni dwoje Laureatów, a za Zadanie Konkursowe opisane w ust. 9 h zostaną wyłonieni trzej Laureaci.
 15. Laureaci poszczególnych Zadań konkursowych, z zastrzeżeniem poniższych ust. otrzymają:
  a. za zadanie opisane w ust. 9 pkt a Regulaminu – bilet jednodniowy, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  b.za zadanie opisane w ust. 9 pkt b Regulaminu – bilet jednodniowy, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  c.za zadanie opisane w ust. 9 pkt c Regulaminu – dwa bilety jednodniowe, po jednym dla każdego z dwóch Laureatów, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  d. za zadanie opisane w ust. 9 pkt d Regulaminu – bilet jednodniowy, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  e. za zadanie opisane w ust. 9 pkt e Regulaminu – bilet jednodniowy, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  f. za zadanie opisane w ust. 9 pkt f Regulaminu – dwa bilety jednodniowe, po jednym dla każdego z dwóch Laureatów, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  g. za zadanie opisane w ust. 9 pkt g Regulaminu – dwa bilety jednodniowe, po jednym dla każdego z dwóch Laureatów, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni,
  h. za zadanie opisane w ust. 9 pkt h Regulaminu – trzy bilety jednodniowe, po jednym dla każdego z trojga Laureatów, Health Pass  na Open’er Festival Powered by Orange 2022,  na 1.07.2022 r. (PT.) w Gdyni.
 16. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na fanpage’u Organizatora z chwilą wyłonienia Laureatów, a poszczególni Laureaci dodatkowo otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka lub na adres e-mail w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 17. Nagrody dostarczane są przez Organizatora będę na podany przez Laureata adres e-mail niezbędny do przesłania Nagrody Konkursowej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a. weryfikacji spełniania warunków udziału w konkursie przez Uczestnika lub Laureata,
  b. dyskwalifikacji Uczestnika lub Laureata, jeżeli naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu.
 19. Organizator informuje, iż w celu wzięcia udziału w wydarzeniu będącym przedmiotem Nagrody konkursowej Laureat musi dodatkowo spełniać wymogi obowiązującego na tym wydarzeniu, dalej: “Wydarzenie”, regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za niemożność wzięcia udziału w Wydarzeniu z powodu niespełnienia przez Laureata regulaminu Wydarzenia bądź odmowy wpuszczenia na Wydarzenie, z innych powodów, przez organizatora tegoż Wydarzenia.
 20. W celu odbioru Nagrody lub Nagród wyłoniony Laureat będzie zobowiązany podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do przekazania tychże Nagród, czyli imię, nazwisko, adres email i telefon oraz podpisać Organizatorowi stosowną zgodę na ich przetwarzanie danych osobowych.
 21. W sytuacji, gdy Laureat w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu nie poda powyższych danych lub nie udzieli powyższej zgody, bądź zrezygnuje z odbioru nagrody Nagroda przejdzie na kolejnego Laureata, czynność ta będzie powtarzane dopóki dopóty powyższe warunki nie zostaną łącznie spełnione, a wszystkie nagrody nie zostaną rozlosowane.
 22. Laureat z chwilą odebrania jednej lub kilku Nagród, za co strony poczytują wysłanie na adres Uczestnika będącego Laureatem maila zawierającego Nagrodę, przekazuje prawa autorskie wraz z prawami pokrewnymi do swojej Pracy konkursowej Organizatorowi, a tym prawa do wykonywania, bez ograniczeń, kopii i reprodukcji zarówno cyfrowych jak i drukowanych,  oraz udostępniania ich zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej, za pośrednictwem Mediów, w celach promocji działalności Organizatora.
 23. Organizator zastrzega brak możliwości przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości nagrody w gotówce, rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 24. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 25. Uczestnicy, w tym Laureaci, Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 26. Reklamacje w formie pisemnej, zawierającą dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji, należy przesłać  na adres Organizatora: info@elab.edu.pl.
 27. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania oraz powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji tejże  pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 28. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Organizator.
 29. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 30. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 31. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza dane osobowe Uczestnika, a w szczególności  imię, nazwisko i kraj zamieszkania.
 32. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 33. Uczestnik zachowuje prawo do:
  a. dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych,
  b. przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 34. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 35. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 36. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 37. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 38. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
 39. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 40. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem info@elab.edu.pl.
 41. Dane uczestników Konkursu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia konkursu, kontaktu mailowego ze laureatami konkursu oraz przesłania nagród.
 42. Regulamin Konkursu został ogłoszony i  udostępniony siedzibie Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook Organizatora oraz pod adresem elabedu.eu
 43. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż:
  a. Facebook, Instagram i TikTok jest zwolniony z odpowiedzialności,
  b. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany,
  c. Facebook, Instagram i TokTok nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu,
  d. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook, Instagram i TikTok do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 44. Konkurs regulowany niniejszym Regulaminem  nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 45. Nagrody Konkursowe podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 o ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.).
 46. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa RP, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.