Regulamin Konkursu Leaderboard – Elab Education Expo

Regulamin konkursu – “Leaderboard Elab Expo”

 1. Organizatorem konkursu jest Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, KRS 0000696577, NIP 7010719386, Regon 368437418, dalej “Organizator”.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).
 3. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs trwa w dniu 23 października 2021 r. od godz. 00 do 18.00 CET (Central European Time – czas środkowoeuropejski) podczas Elab Education Expo 2021, dalej “Konkurs”.
 5. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: elabedu.eu, expo.elabedu.eu/it, expo.elabedu/en oraz Fanpage Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/elabstudiahttps://facebook.com/elabitaly/, Instagram: https://www.instagram.com/elab_poland/ i https://www.instagram.com/elab_italy/ oraz TikTok https://www.tiktok.com/@study_abroad_with_elab?lang=pl-PLhttps://www.tiktok.com/@studia_all_estero_elab?lang=pl-PL .
 6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, od 13 do 27 roku życia, mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, dalej “Uczestnik”.
 7. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe warunki:
  1. posiadać dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),
  2. posiadać standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
  3. posiadać imienne konto w serwisie Facebook, Instagram lub TikTok.
  4. zarejestrować się na wydarzenie Elab Education Expo 2021 (dalej: “Wydarzenie”) poprzez link https://expo.elabedu.eu/rejestracja/ albo https://expo.elabedu.eu/it/registrati/ do dnia 16 października 2021 r., przy czym Organizator zastrzega, iż dany Uczestnik może zgłosić się na Wydarzenie jedynie jednokrotnie, czyli nie może zarejestrować się jednocześnie przez dwa linki,
  5. wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
  6. zalogować się w dniu 23 października 2021 r. na Wydarzenie, w godzinach od 10:00 do 17:00 CET (Central European Time – czas środkowoeuropejski),
  7. wykonywać zadania konkursowe, o których mowa poniżej w punkcie 9.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadań konkursowych, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
 9. Każdy z Uczestników konkursu będzie, podczas jego trwania, miał możliwość wykonania zadania konkursowego, czyli zebrania maksymalnej ilości punktów za aktywności podczas Wydarzenia. Każdemu Uczestnikowi w zależności od podjętej aktywności będzie naliczana punktacja na poniższych zasadach oraz ilości:
  1. zarejestrowanie się na Wydarzenie – 10 pkt., naliczane punkty jednorazowo,
  2. zalogowanie w dniu Wydarzenia – 10 pkt., naliczane punkty jednorazowo,
  3. obejrzenie wideo powitalnego – 10 pkt., naliczane punkty jednorazowo,
  4. odwiedzenie stoiska uczelni – 15 pkt., za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  5. kliknięcie w banner uczelni – 5 pkt., za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  6. obejrzenie wideo od uczelni – 10 pkt., za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  7. przeczytanie materiałów od uczelni – 10 pkt., za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  8. udział w Q&A na stoisku uczelni – 20 pkt., za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  9. obejrzenie webinaru – 20 pkt., za każdy webinar oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  10. zadanie pytania podczas webinaru – 20 pkt., za każdy webinar oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  11. aktywność na czacie – 10 , za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo,
  12. zapisanie wybranych materiałów w swoim profilu (“briefcase”) – 15 pkt., za każdą uczelnię oddzielnie, naliczane punkty jednorazowo.
 10. Uczestnik akceptuje, iż bieżące wyniki punktacji konkursowej będą udostępniane przez Organizatora na stronie Wydarzenia oraz na jego fanpage’ach wraz z imieniem Uczestnika oraz krajem rejestracji, https://expo.elabedu.eu/rejestracja/ dla rejestracji w języku polskim, https://expo.elabedu.eu/it/registrati/ dla rejestracji w jezyku włoskim. Organizator będzie prowadził oddzielne rankingi ze względu na język rejestracji na Wydarzenie.
 11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadań konkursowych.
 12. Po zakończeniu Konkursu Organizator, w terminie 7 dni roboczych od daty Konkursu, mając na uwadze ilość zdobytych punktów i miejsce Uczestników w danym rankingu Konkursu, wyłoni po 3 laureatów, dalej “Laureaci”.
 13. Pierwszym Laureatem, który zarejestrował się poprzez link w języku włoski będzie Uczestnik, który otrzymał największą ilość Punktów spośród pozostałych Uczestników z tegoż rankingu, a kolejnymi Laureatami będą Uczestnicy, którzy uzyskali kolejne lokaty biorąc pod uwagę zabraną  ilość punktów w tymże rankingu.
 14. Z kolei pierwszym Laureatem, który zarejestrował się poprzez link w języku polskim będzie Uczestnik, który otrzymał największą ilość Punktów spośród pozostałych Uczestników z tegoż rankingu, a kolejnymi Laureatami będą Uczestnicy, którzy uzyskali kolejne lokaty biorąc pod uwagę zabraną  ilość punktów w tymże rankingu.
 15. Laureaci Konkursu z obu rankingów otrzymają nagrody w postaci voucherów, e-Kart podarunkowych, na platformie Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów powiązanych, o wartości, bądź równowartości w złotym polskim kwot: za pierwsze miejsca 100 euro,  za drugie miejsca 50 euro, za trzecie miejsca 25 euro.
 16. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na fanpage’u Organizatora z chwilą wyłonienia Laureatów, a poszczególni Laureaci dodatkowo otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka lub na adres e-mail w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 17. Nagrody dostarczane są przez Organizatora na podany przez Laureata adres e-mail niezbędny do przesłania Nagrody Konkursowej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. weryfikacji spełniania warunków udziału w konkursie przez Uczestnika lub Laureata,
  2. dyskwalifikacji Uczestnika lub Laureata, jeżeli naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu.
 19. W celu odbioru nagrody wylosowany Uczestnik będzie zobowiązany podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do przekazania nagród laureatom czyli imię, nazwisko, adres email i telefon oraz podpisać Organizatorowi stosowną zgodę na ich przetwarzanie.
 20. W sytuacji, gdy Laureat w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu nie poda powyższych danych lub nie udzieli powyższej zgody, bądź zrezygnuje z odbioru nagrody losowanie zostanie powtórzone i będzie powtarzane dopóki dopóty powyższe warunki nie zostaną łącznie spełnione, a nagrody nie zostaną rozlosowane.
 21. Organizator zastrzega brak możliwości przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości nagrody w gotówce, rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 22. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 23. Uczestnicy, w tym Laureaci, Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 24. Reklamacje w formie pisemnej, zawierającą dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji, należy przesłać na adres Organizatora: info@elab.edu.pl.
 25. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania oraz powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji tejże pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 26. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Organizator.
 27. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 28. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 29. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza dane osobowe Uczestnika, a w szczególności imię, nazwisko i kraj zamieszkania.
 30. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 31. Uczestnik zachowuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych,
  2. przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 32. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 34. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 35. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 36. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
 37. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 38. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem info@elab.edu.pl.
 39. Dane uczestników Konkursu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia konkursu, kontaktu mailowego ze laureatami konkursu oraz przesłania nagród.
 40. Regulamin Konkursu został ogłoszony i udostępniony siedzibie Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook Organizatora oraz pod adresem elabedu.eu i expo.elabedu.eu/it .
 41. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż:
  1. Facebook, Instagram i TikTok jest zwolniony z odpowiedzialności,
  2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany,
  3. Facebook,Instagram i TokTok nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu,
  4. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook,Instagram i TikTok do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 42. Konkurs regulowany niniejszym Regulaminem nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 43. Nagrody Konkursowe podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 o ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.).
 44. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa RP, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP.