Regulamin konkursu Elab

regulamin konkursu Elab

Przeczytaj regulamin konkursu Elab, zarejestruj się na Elab Education Expo i wygraj książkę Justyny Sucheckiej!

Regulamin konkursu – “Zgłoś się na Elab Expo”

 1. Organizatorem konkursu jest Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, KRS 0000696577, NIP 7010719386, Regon 368437418, dalej “Organizator”.
 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”). 
 3. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs trwa od 1 października 2021 r. do dnia 22 października 2021 r. Do godziny 18.00 CET (Central European Time – czas środkowoeuropejski), dalej “Konkurs”.
 5. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: expo.elabedu.euexpo.elabedu.eu/it, expo.elabedu/en oraz Fanpage Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/elabstudiahttps://facebook.com/elabitaly/, Instagram: https://www.instagram.com/elab_poland/ i https://www.instagram.com/elab_italy/ oraz TikTok https://www.tiktok.com/@study_abroad_with_elab?lang=pl-PLhttps://www.tiktok.com/@studia_all_estero_elab?lang=pl-PL .
 6. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, od 13 do 27 roku życia, mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, dalej “Uczestnik”.
 7. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe warunki:  
  1. posiadać dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),
  2. posiadać standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
  3. zarejestrować się na wydarzenie Elab Education Expo 2021 (dalej: “Wydarzenie”) poprzez link https://expo.elabedu.eu/rejestracja/ do dnia 22 października 2021 r., przy czym Organizator zastrzega, iż dany Uczestnik może zgłosić się na Wydarzenie jedynie jednokrotnie,
  4. wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
 9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu.
 10. Po zakończeniu Konkursu Organizator, w terminie 7 dni roboczych od daty Konkursu, mając na uwadze kolejność otrzymanych zgłoszeń, zgodnie z ust. 7 petit c, wyłoni 10 laureatów, dalej “Laureaci”. 
 11. Pierwszym  Laureatem, który zarejestrował na Wydarzenie poprzez link będzie Uczestnik, który zarejestrował się jako 200 na wydarzenie, kolejnymi Laureatami, którzy otrzymają nagrody będą Uczestnicy, którzy zarejestrowali się jako 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. 
 12. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci książek autorstwa Justyny Sucheckiej pod tytułem “30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” wydawnictwa Znak, Kraków 2020,  zawierających dedykację i autograf autorki.
 13. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na fanpage’u Organizatora z chwilą wyłonienia Laureatów, a poszczególni Laureaci dodatkowo otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka lub na adres e-mail w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 14. Nagrody dostarczane są przez Organizatora na podany przez Laureata adres pocztowy, niezbędny do przesłania Nagrody Konkursowej.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. weryfikacji spełniania warunków udziału w konkursie przez Uczestnika lub Laureata,
  2. dyskwalifikacji Uczestnika lub Laureata, jeżeli naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu.
 16. W celu odbioru nagrody wylosowany Uczestnik będzie zobowiązany podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do przekazania nagród laureatom czyli imię, nazwisko, adres pocztowy, email i telefon oraz podpisać Organizatorowi stosowną zgodę na ich przetwarzanie.
 17. W sytuacji, gdy Laureat w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu nie poda powyższych danych lub nie udzieli powyższej zgody, bądź zrezygnuje z odbioru nagrody wylosowany zostanie kolejny Uczestnik, według kolejności rejestracji, i będzie powtarzane dopóki dopóty powyższe warunki nie zostaną łącznie spełnione, a nagrody nie zostaną rozlosowane.
 18. Organizator zastrzega brak możliwości przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości nagrody w gotówce, rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 19. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 20. Uczestnicy, w tym Laureaci, Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 21. Reklamacje w formie pisemnej, zawierającą dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji, należy przesłać  na adres Organizatora: info@elab.edu.pl.
 22. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania oraz powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji tejże  pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 23. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Organizator.
 24. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 25. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 26. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza dane osobowe Uczestnika, a w szczególności  imię, nazwisko i kraj zamieszkania.
 27. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych Laureatów w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 28. Uczestnik zachowuje prawo do:
  1.  dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych,
  2. przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 29. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 30. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 31. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 32. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 33. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
 34. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 35. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem info@elab.edu.pl.
 36. Dane uczestników Konkursu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia konkursu, kontaktu mailowego ze laureatami konkursu oraz przesłania nagród.
 37. Regulamin Konkursu został ogłoszony i  udostępniony siedzibie Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook Organizatora oraz pod adresem expo.elabedu.eu
 38. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż:
  1. Facebook, Instagram i TikTok jest zwolniony z odpowiedzialności,
  2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani z nim związany,
  3. Facebook,Instagram i TokTok nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu,
  4. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook,Instagram i TikTok do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 39. Konkurs regulowany niniejszym Regulaminem  nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 40. Nagrody Konkursowe podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 o ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.).
 41. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa RP, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP.