Regulamin konkursu Elab

regulamin konkursu Elab

Przeczytaj regulamin konkursu Elab, podejmij wyzwanie konkursowe i wygraj jedną z trzech nagród! 

 

Na naszym profilu na Instagramie znajdziesz opis zadania konkursowego. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. 

Regulamin konkursu z dnia 13 lipca 2021 r. – “#DontStopYourFuture”

1. Organizatorem konkursu jest Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, 02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68, KRS 0000696577, NIP 7010719386, Regon 368437418, dalej “Organizator”.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

3. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

4. Konkurs trwa od od 14 lipca 2021 r. do 28 lipca 2021 r., dalej “Okres konkursu”.

5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 13 rok życia, mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, dalej “Uczestnik”.

6. W celu przystąpienia konkursu Uczestnik musi łącznie spełnić poniższe warunki:

  • Samodzielnie zrobić zdjęcie lub nagrać film lub wykonać kolaż wizualizujących hasło konkursu “ #DontStopYourFuture!”,
  • Umieścić w Okresie konkursu powyższe zdjęcie lub film lub kolarz na swoim profilu na portalu społecznościowy Instagram jako post,
  • Oznaczyć post hashtagiem #DontStopYourFuture!.

7. Po zakończeniu Okresu konkursu Organizator spośród najtrafniejszych, jego zdaniem, wizualizacji hasła konkursu wylosuje 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody w postaci: za pierwsze miejsce – książka “Focus on IELTS” Sue O’Connell (wyd. Pearson) oraz zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora, a za drugie i trzecie zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • weryfikacji spełniania warunków udziału w konkursie przez uczestnika,
  • dyskwalifikacji uczestnika, jeżeli naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu.

9. W celu odbioru nagrody wylosowany Uczestnik będzie zobowiązany podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do przekazania nagród laureatom czyli imię, nazwisko, adres email i telefon oraz podpisać Organizatorowi stosowną zgodę na ich przetwarzanie.

10. W sytuacji, gdy laureat w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu nie poda powyższych danych lub nie udzieli powyższej zgody, bądź zrezygnuje z odbioru nagrody losowanie zostanie powtórzone i będzie powtarzane dopóki dopóty powyższe warunki nie zostaną łącznie spełnione, a nagrody nie zostaną rozlosowane.

11. Organizator zastrzega brak możliwości przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości nagrody w gotówce, rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

13. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Organizator.

14. Dane uczestników Konkursu będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia konkursu, kontaktu mailowego ze laureatami konkursu oraz przesłania nagród.

15. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Organizatora, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez Uczestnika danych, przetwarzanych przez Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

16. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://www.elabedu.eu/pl/regulamin-konkursu-elab

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2032 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Something is wrong.
Instagram token error.

elab_poland

Follow
Load More