Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH EDUKACJĘ

PREAMBUŁA

Niniejsze ogólne warunki umowy (zwane dalej: “OWU”) określają warunki na których Elab Education Laboratory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: “Elab”) na zlecenie Klienta na rzecz Aplikanta na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług (zwana dalej: “Umowa”) świadczyć usługi wspomagające edukację szczegółowo opisane w Umowie i załącznikach do niej.


Celem Umowy jest świadczenie na rzecz Aplikanta doradztwa edukacyjnego i usług nauczania mające zmaksymalizować jego/jej szanse przyjęcia na wybrany zagraniczny uniwersytet lub szkołę, na który zamierza złożyć wniosek, jednakże Elab nie gwarantuje rezultatu złożonych aplikacji, gdyż decyzja o złożeniu oferty zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji danej placówki, od Elab niezależnej.

 

Elab w ramach świadczonej usługi udzieli także Aplikantowi niezbędnego wsparcia administracyjnego w celu
spełnienia niezbędnych wymogów przewidywanych dla wniosku aplikacyjnego przez daną, wybraną, szkołę czy uniwersytet
zagraniczny.

 

W sytuacji, gdy Klient spełnia przesłanki bycia konsumentem w rozumieniu Art. 22 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 poz.
1145, 1495; z 2020 r. poz. 875, 2320), zwana dalej “k.c.” do Umowy zastosowanie ma także ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495), zwana dalej “pr. konsu.”.

Artykuł 1 - Definicje

1. Pojęcia, wraz z gramatycznymi odmianami, użyte w OWU, w Umowie czy załącznikach do niej, należy rozumieć i interpretować w sposób określony w treści niniejszego ustępu:

a. Program – nazwany nazwą własną zbiór usług składający się m.in. z przygotowania i złożenia aplikacji, konsultacji, porad, korepetycji jak również innych usług określonych w załączniku nr 1 do Umowy, mający przygotować Aplikanta do aplikowania do Placówek oświatowych zgodnie z ich aktualnymi wymaganiami,
b. Kurs – nazwany nazwą własną kurs grupowy bądź indywidualny o charakterze warsztatów bądź korepetycji, szczegółowo określony w załączniku nr 2 do Umowy, mający przygotować Aplikanta do wybranych egzaminów bądź poszerzyć jego/jej wiedzę na wybrany temat